Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών ασφάλισης όλων των οχημάτων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ